عـشـــــق

 

چیــــــز عجیبے نیستــــــــــــ

نازنینــــم

همیــــن استــــــــــ که تــ ــ ـــــــــــــــــو

دلتـــــــ بگیـــــرد

و مــــ ـن

نـ ـــــفـ ــــسـ ــــم …