به خلقت شک می‌کنم
اگر کسی شبیه تو باشد
به اثر انگشت شک می‌کنم
اگر دست‌های کسی
فداکار و نارنجی تر از دستان تو باشد
 به یگانگی شک می‌کنم...
اگر کسی جای تو را بتواند در دلم بگیرد.
 می‌گویند همه _ بیش و کم _ شبیه هم‌اند
می‌گویند دل نبند...
دل را سرمی‌بُرند
همان‌ها می‌گویند
من گوش نمیدهم
 مردم حرف زیاد می‌زنند