بنویسید به دیوار سکوت،

عشق سرمایه ی هر انسان است؛

بنشانید به لب

حرف قشنگ

حرف بد وسوسه ی شیطان است؛

و بدانید که فردا دیر است؛

و اگر غصه بیاید امروز،

تا همیشه دلتان درگیر است؛

پس بسازید رهی را که کنون، تا ابد سوی صداقت برود،

و بکارید به هر خانه گلی، که فقط بوی محبت بدهد …