می گویند:


عشق خدا


به همه یکسانَ ستــ


ولی من می گویم:


مرا بیشتر از همه


دوستــ دارد


وگرنهـ


بهـ همهـ


یکی مثل تو می داد...