عــشــق...

 

آن نیست

 

ک هر لحظه کنارش باشی...

 

آن است

 

ک پیوسته به یادش باشی...