عشقم :)

تو به پاى من بمان❤️

من پاى دنیایمان میمانم


تو بخند

من دنیا را میخندانم

تو بنشین 

من عشق را به دور تو مى گردانم 

تو فقط عاشقانه دوستم داشته باش 

تا من عاشقانه براى تو بمیرم