این که عاشق کسی باشی یعنی هیچ،


این که یکی عاشقت باشه یه چیزی،


اما این که عاشق کسی باشی که عاشقته یعنی همه چیز،


یعنی باقی دنیا هیچ . .