افسر عراقی تعریف می کرد:

یه پسر بچه رو گرفتیم که ازش حرف بکشیم.

آوردنش سنگر من. خیلی کم سن و سال بود.

بهش گفتم: « مگه سن سربازی توی ایران هجده سال تمام نیست؟

سرش را تکان داد.

گفتم: « تو که هنوز هجده سالت نشده! »

بعد هم مسخره اش کردم و گفتم: « شاید به خاطر جنگ ،کار به جایی

رسیده که دست به دامن شما بچه ها شدن و سن سربازی رو کم

کردن؟ »

جوابش خیلی من رو اذیت کرد. با لحن فیلسوفانه ای گفت:
.
.
« سن سربازی پایین نیومده ، سن عاشقی و غیرت پایین اومده.