‏ما آدمایی بودیم که آزارمون به مورچه هم نمیرسید ولی جاش تا دلت بخواد به خودمون ظلم کردیم