عاشقانه


صدای نفسهایت مرا می برد به عالم شعر .


می برد تا " رحم کن ای نفس " جبران


می برد تا " بوسه " ی فروغ


می برد تا " ای نوش کرده نیش را ، بی خویش کن با خویش را " مولا


یک نفست مرا تا کجاها می برد ...!