شیرین ترین گناه منی...!

از تو به
خدا هم پناه نمی برم...!