شکل تنهایی هر کسی متفاوت است...

مثلا من فقط در تنهایی ام، تنها هستم.

اما خیلی ها در کنار یکدیگر، 

تنهایی را حس می کنند!

اینها همان هایی هستند که 

وقتی هر روز خورشید طلوع می کند،

مرگ را به دوش می کشند 

و خودشان هم خبر ندارند که 

شب گذشته در آغوش کسی که دوستش ندارند، مرده اند.

بی آنکه صبح با بوسه ای عاشقانه،

معجزه ی خداوند را دیده باشند، 

که جان دوباره ای گرفته اند...

📚 مکالمه ی غیر حضوری