زیباترین تصویری که در زندگانیم دیدم نگاه عاشقانه و معصومانه تو بود.


زیباترین سخنی که شنیدم سکوت دوست داشتنی تو بود.


زیباترین احساساتم گفتن دوست داشتن تو بود.


زیباترین انتظار زندگیم حسرت دیدار تو بود.


# نویسنده عشق :)