شب ها را نمی دانم چگونه تعریف کنم!

آخر شب هایی که تو هستی؛ یک جور اند

و شب هایی که نیستی ،جور دیگر!!

اصلا شب ها از یک ساعتی به بعد اگر خوابت نبرد دیگر باید فاتحه ی آن شب و دلت  را بخوانی!

نمیدانم چه رازی درون شب نهفته است که تمام دلتنگی ها و خاطره ها

یکدفعه هوار میشود روی آدم!

این شب ها بسیار بی رحم اند!

چه کسی شب های مهربان را دیده است؟

اصلا شب هایی که تو در آن نباشی 

با ماه هم قشنگ نمیشود!