شب ….

با واژه ها بِخیر نمی شود ؛

مگر در آغوش تو ..!!