امان از این روزایی که  داره جدا از هم میگذره!

بالاخره یکی باید باشه

 که صبح وقتی چشم باز کردی miss call ش رو صفحه گوشیت باشه،

که قید صبحونه خوردن رو بزنی 

و انقدی تحمل نداشته باشی 

لقمه ای رو که به زور مامانت گذاشته 

تو دهنت قورت بدی،بند کفشت رو ببندی و بعد زنگ بزنی

یکی باید باشه که اسمش رو تو گوشیت یه جور متفاوت باهمه save کنی

یکی که کل تلگرامت خلاصه شه 

به چتت با اون

یکی که باهات قدم بزنه خیابون هارو

یکی که پایه کباب کثیف خوردنت باشه

یکی که بتونه حال بدت رو خوب کنه

یکی شبیه همونی که الان داری بهش فکر میکنی...