‏آدمای منفی  و اشتباه مث دود سیگارن. بیشتر از خودشون، اطرافیانشون رو اذیت میکنن