‏سرطان نه غده ست ، نه اخلال در چرخه میتوز سلولای بافتی .

سرطان حرفایین که یه عمر قورتشون دادیم ..