دخترا وقتی از خدمت برگشتین دیدین دوست پسرتون حاملست . حال پسرا رو درک میکنین