سخن عاشقانه گفتن دلیل عشق نیست ...

عاشق کم است، سخن عاشقانه فراوان ...

عشق عادت نیست ...

عادت همه چیز را ویران می کند ...

از جمله عظمت دوست داشتن را ...

از شباهت به تکرار می رسیم ... از تکرار به عادت ...

از عادت به بیهودگی ... از بیهودگی به خستگی و نفرت ...

 

# «نادر ابراهیمی»