لعنتی هر وقت صفحه گوشیمو روشن میکنم دنبال اسمت میگردم 

شاید پیامی ... تماسی ... خبری بشه ازت 

بی رحم 

:(