سادگی خیلی جذابه :)

وقتی چشم و دل سیر باشی جذابیتش رو تو سادگی حس میکنی