وقتی بـه آسمان نگاه میکنم

زیباترین ستاره‌ی دنیا را می بینم

یعنی تـو