یکی از مهم ترین نکته هایی که همسران باید هنگام بیان احساسات شان به آن توجه کنند زمان حرف زدن است.
اگر از همسرتان رنجش دارید یا حس می کنید رفتاری از او سر زده است که مایه آبروریزی شما شده یا حس میکنید به شما دروغ گفته و.....

زودترین زمان لزوما بهترین زمان برای بیان احساس شما نیست.
سعی نکنید ناراحتی خودتان را در جلوی دیگران و با ایما و اشاره به همسرتان بگویید فقط با گفتن یه جمله " عزیزم الان وقتش نیست بعدا راجبش حرف می زنیم " از بروز مشکل جلوگیری کنید.
میتونید آروم و از روی محبت با هم جلسه دو نفره بزارید و حرف بزنید.