✅ انسان‌ها به میزان حقارت‌شان دروغ می‌گویند تا حقارت‌شان را جبران کنند..

به میزان فرهنگ‌شان اعتماد می‌کنند


هرچه فرهنگ‌شان غنی‌تر باشد بیشتر به دیگران اعتماد می‌کنند.


به میزان هویت‌شان عاشق می‌شوند،

هرچه هویت‌شان عمیق‌تر در عشق‌شان وفادارتر


به میزان کمبودهای‌شان آزارت می‌دهند.

به اندازه درکشان می‌فهمند و به اندازه شعورشان  به باورها و حرف‌های‌شان عمل می‌کنند.