وقتی وارد رابطه ای میشوید

و میفهمید طرف مقابلتان قبل از شما به سمت هیچ رابطه ای نرفته است

باید متوجه شوید که اون فرد از دست به دست شدن بین ادمهای امروزی بیزار است و حالا با دیدن شما ایمان پیدا کرده است که در رابطه ی با شما هرگز دستی دیگر دستانش را نخواهد گرفت

پس رهایشان نکنید و یا اگر در خودتان نمیبینید که برای همیشه آخرینشان باشید ازهمان اول وارد رابطه با این افراد نشوید!

هستند ادمهایی که مناسبِ نماندن های شما باشند و آبی در دلشان تکان نخورد از رفتن هایتان!

پس سمت انهایی نروید که بعد از کلنجارهای زیاد با خودشان ، شمارا برای یک عمر انتخاب کرده اند تا اخرینشان باشید!