گفتی نه پای رفتن دارم نه قصد ان را

رفتی کنون ز دستم بی هیچ رد پایی

:)