پسر باس یهویی عشقشو بغل کنه. . .
و بگه

خانومم؟عروسک من؟نفس من؟عشقم ؟

خانومشم بگه جووووووونم اقای من. . .

اقاشم بگه:دیوووونتم دیووونه ی من○⊙♥⊙●

نیم وجبی خودمی. . .