‏دوست داشتن خالی فقط کافی نیست باید کنارش بود، ماند و مُرد... 

Depheaven.ir