دلم دوست داشتنی می خواهد انحصاری !

از آن ها که فقط سهم دل یک نفر باشی 

از آن دوست داشتن های من و تویی ...

از آن دوست داشتن های تو و منی 

از آن ها که وقتی صبح بلند می شوی عطر امنیت می دهد نه بوی از دست دادن ، از آن ها که با راه دور رنگ دوری نمی گیرد 

از آن قابل لمس ها ...

که می شود با یک استکان چای نوشید ،

که می شود در آغوشش کشید و شب خوابید 

که می شود هر روز لا به لای موها شانه اش کرد،

دلم یکی از آن ها می خواهد ...

و خدا کند از این دوست داشتن ها نصیب دل همه بشود !