چـهـ تـفـآوتـی میـکـنـد،

آن سـوی دنــیـآ بـآشیــم


یـآ فـقــط چــنـد کـوچــهـ آن طــرفـــ تـر؟!


پـآی عـــشـ❤ـــق کــهـ در مـیـآن بــآشـد


دلــتـنـگـی دمــآر آدمــ را در مــی آورد . . .✘