دلبرم !
اگر روزی آمدی لبخند بزن ؛ چیز دیگری احتیاج نیست برای این روزها