چه زیبا گفت خسرو شکیبایی:

تا زنده ای در برابر کسی که به خودت علاقه مندش کردی

مسئولی .....مسئولی در برابر غم هایش...در برابر اشکهایش....در برابر

تنهاییش......اگر روزی فراموش کنی دنیا به یادت خواهد اورد...........