تـو صدها کیلومتر از مـن دوری

اما احساس می کنم اینجایی

درست در قلب مـن