آدم سگ دو میزند تا شرایط را فراهم کند که به آرزوهایش برسد اما در این سگ دو زدن ها انقدر از خودش فاصله میگیرد که آرزوهایش را فراموش میکند...

ما در روزگاری زندگی میکنیم که آرزوهامان قربانی شرایط میشوند

دردناک است، خیلی دردناک

این را یک جایی وسط سگ دو زدن هایت میفهمی...