‏خیلی بده با تموم وجود بخوای کنار یکی باشی ولی احساس کنی براش اضافی هستی