‏هیچکس هیچوقت نمیفهمه بعضیا چه دردی رو تحمل میکنن تا خونسرد به نظر بیان.