‏دیشب تا صبح صد دفعه توی خودم شکستم ولی تهش دیدم خودمم و خودم، هیشکی نیست که بتونه ذره از دردهام کم کنه. دیشب تا صبح صد دفعه خودم رو توی خیالم کشتم ولی تهش هر بار دیدم زنده ام، البته که دیگه فکر نکنم هیچوقت آدمی که تا دیروز بودم بشم.