✳️ می‌گویند با هرکس باید مثل خودش رفتار کرد! شما گوش نکنید، چون اگر چنین بود از منش و شخصیت هیچ‌کس، چیزى باقى نمی‌ماند! هرکس هر چه به سرت آورد فقط خودت باش. نگذار برخورد نادرست آدم‌ها، اصالت و طبیعت تو را خدشه‌دار کند.


اگر جواب هر جفایى، بدى بود که داستان زندگی ما خالى از آدم‌های خوب می‌شد! اگر نمی‌توانى آدم خوبه‌ى زندگی کسى باشى، اگر براى یاد دادن همان خوبى‌هایى که خودت بلدى، ناتوان هستی. اگر خوبى کردى و بدى دیدى، کنار بکش! اما بد نشو..


این تنها کاری‌ست که از دستت بر می‌آید

تو آدم خوبه‌ى زندگی خودت باش..

و با وجدانت آسوده بخواب!