سر آن ندارد امشب که برآید آفتابی

 چه خیالها گذر کرد و گذر نکرد خوابی