اطلاعات خسوف امشب:
لحظه‌ی ورود به نیم سایه: 21:44:47
لحظه‌ی گرفت جزئی: 22:54:28
لحظه‌ی گرفت کلی: 00:00:16
اوج گرفت: 00:51:45
اتمام گرفتگی: 01:43:14
اتمام گرفت جزئی: 02:49:02
لحظه‌ی خروج از نیم سایه: 03:58:4
کلیه زمان ها به وقت ایران هست
همزمان هم بلاد مون هست هم خسوف هم اَبَرماه