خدای من خداییست کــــــه اگر ســــــــرش فریـــــــــاد کشیــدم

به جـــــــای اینکــــــه با مشت به دهنم بزنــــه

باانگشتــــــــــــان مهــــــــربانش نوازشـــــم می کـــــند

و می گـــــــوید:

میدونم جز مــــــــن کسی نـــــداری

!!!!!!!