خون میچکد از دیده در کنج صبوری
این صبر که من میکنم افشردن جان است