آدم وقـتی یـه حـس تکرار نشدنی رو
با یکی تجـربه مـیکـنه
دیگه اون حــس رو با کـسِ دیگه ای
نـمیـتونه تـجـربه کـنه
بـعـضی حــس هـا خــاص و نــاب هـسـتـنـد
مـثـل بــعـضـی آدم هـا !

# ویسلاوا شیمبورسکا