حس قشنگیه تورو بخاطر خودت بخواد نه خودش 

حس قشنگیه توی چشمای هم نگاه کنید تو سرت و بندازی پایین ولی اون همونطوری خیره باشه و بخنده

حس قشنگیه وقتی بهت میگه دوست دارم یه برقی تو چشماش باشه خودشم متوجه میشه و سرشو برمی گردونه

حس قشنگیه بهت دست نزنه تا فقط و فقط بهت ثابت کنه تورو واسه هوس  نمی خواد

حس قشنگیه دستشو بذاره رو صورتت و خبره باشه بهت و اروم در گوشت بگه خیلی خوشگل شدی 

حس قشنگیه دستاتو بگیره و توی دستاش نگه داره و هرکاری کنی نتونی دستتو پس بگیری 

حس قشنگیه وقتی ازش می پرسی چندتا دوستم داری؟بهت بگه دوست داشتن تو تا نداره

حس قشنیگه بشی سلطان قلبش ولی بهت نگه برای اینکه بهش وابسته نشی