یک روزهایی هم هست که از همان ابتدایِ صبحش حالِ آدم بی دلیل خوب است. آدم دلش می خواهد بی هوا بخندد و شاد باشد، ببخشد و بی خیال باشد، مهربان باشد و عاشقی کند. من این روزها را دوست دارم. روزهایی که از همان اولش همه چیز خوب است..