‏تو این هوا فقط باید با یار برید جیگرکی

‏بعدشم برید بامی جایی لم بدین کنار هم چایی بخورین

‏ما که تباهیم ولی شما دست یار رو بگیر ببر تا وقت هست