‏جوان ایرانی از درد زندگی در ایران بمیرد رواست.

:(