دوست دارم


پ . ن:  دوستا مارو 😐😐😐😐

پ . ن تر : حکایت خیلیا 😄