"ما شمارا جفت آفریدیم "


( ولی اون جفتو بهتون نمیدیم دهنتون سرویس شه از تنهایی)